Odborné reference

Vážení pacienti! Byl jsem požádán o sdělení názoru na systém Visionaire firmy Promedica. Funkční úspěšnost a dlouholetá trvanlivost náhrady kolenního kloubu je závislá na mnoha faktorech, z nichž některé se týkají prevence zánětu, jiné pak biomechaniky umělého kloubu. Systém Visionaire řeší otázku biomechaniky. Tato je pak daná jednak konstrukcí samotné protézy, ale především přesností jejího zavedení. U standardní operace je nutno provést řadu kroků a měření s cílem právě onoho přesného zavedení – jedná se o použití nástrojů určujících roviny řezu, které se přikládají buď zevně od končetiny (bérec), nebo je nutno je i vrtat přímo do kosti (stehenní kost). Každý z kroků měření s sebou nese možnost určité drobné odchylky, kterou se operatér samozřejmě snaží snížit na minimum, nicméně tyto drobné odchylky mohou ve výsledku hrát roli v přesnosti zavedení a tím pak i v živostnosti celé náhrady. Vznikla tedy otázka, zda nelze celý proces měření provést přesně a dopředu, a tak co nejvíce eliminovat chyby měření během operace. Tento problém řeší mj. i systém Visionaire, který kombinací přesného předoperačního rentgenu a magnetické rezonance definuje dopředu polohu protézy a vyhotoví tzv. resekční šablony (nástavbu na stehenní, nebo holení kost, ve které je štěrbina pro pilový list, kterým se pak seřízne příslušná kost v předem přesně definované rovině). Tedy jednoduše řečeno: podobně jako u stavby domu, kde je nezbytné dodržet svislost stěn a vodorovnost podlah, tak i u náhrady kolene je nezbytné dodržet přesnost jejího zavedení tak, aby gravitační a další síly, které ji namáhají, působily kolmo a symetricky na celou náhradu. Celkově lze říct, že systém Visionaire nezajistí úspěšnost protézy se 100% jistotou (nepředejde problémům s případnou infekcí, hojením, rehabilitací atd.), ale jeho smyslem je především eliminovat drobné chyby v zavedení protézy, které v důsledku mohou snížit její životnost. A vedlejším přínosem je rovněž zkrácení doby operace a pro operatéra také větší operační komfort a jistota, což představuje výhodu i pro samotného pacienta. A v neposlední řadě oceňuji komplexnost celého řešení, kdy je systém Visionaire propojen hned s několika typy náhrad, což umožňuje pacientovi nabídnout optimální alternativu odpovídající jeho požadavkům.

MUDr. Pavel Walder, Fakultní nemocnice Ostrava

Osud totální náhrady kolenního kloubu závisí na přesnosti umístění jednotlivých komponent. Individuální resekční šablony typu Visionaire toto plně zajišťují dokonalým umístěním obou komponent v AP projekci a rotačním postavením. Další výhodou je, že není třeba vrtat femorální kanál. Tím se zkracuje operační čas a snižují se krevní ztráty. Ideální postavení totální náhrady Genesis II díky využití resekčních šablon Visionaire se u našich pacientů projevují výbornými funkčními výsledky. Ze svých zkušeností mohu pacientům, kteří jsou plánovaní k endoprotéze kolene, doporučit využití individuálních resekčních šablon Visionaire.

Prim. MUDr. Zdeněk Cichý, Ph.D., Fakultní nemocnice Ostrava

Visionaire svým pacientům obvykle doporučuji. Volba je jasná, buďto provedeme implantaci endoprotézy tak říkajíc „od oka“, jak nejlépe umíme, pravděpodobně s dobrým výsledkem, ale přece jen s vyšším rizikem ne zcela optimálního umístění implantátu. Nebo využijeme výhod počítačové přípravy. Ta nám umožní exaktně zvolit umístění a velikost jednotlivých komponent, navíc operaci zrychlí, což přispívá ke snížení rizika infekce. Naprosto jednoznačnou volbou je Visionaire u pacientů s těžce změněnou osou končetiny, např. po osteotomiích nebo po zlomeninách. Velmi užitečná je tato „příprava na míru" také u valgózních kolen, tedy u osové úchylky do „X", kde nám významně pomáhá správně vybalancovat napětí jednotlivých vazů, což je předpoklad co nejrychlejší rekonvalescence. Je skvělé, že tuto možnost máme.

MUDr. Richard Kreml, Kroměřížská nemocnice a.s.

Metoda Visionaire přináší možnost přesnějšího předoperačního plánování, a to na základě zátěžové osy končetiny dle RTG a MRI. Operatér tedy má před operací jednak kompletní přehled o operovaném koleni, jednak o velikosti samotné endoprotézy. Na míru vyrobené resekční bločky umožní exaktní provedení řezu na kosti, přitom odpadají některé kroky, tím se zkrátí čas operace, krevní ztráty a zátěž pro pacienta. Nutno říci, že metoda Visionaire patří do rukou velmi zkušeného ortopéda, který má celou dobu operaci pečlivě pod kontrolou. Výsledkem by mělo být korektní osové provedení endoprotézy kolene s perfektním vyvážením všech vazů.

Prim. MUDr. Moheb Rafi, Kroměřížská nemocnice a.s.

Reference pacientů

S přibývajícím věkem u mne začala bolest kolene, která se stupňovala natolik, že jsem mohla chodit jen s pomocí analgetik. Po nástupu do důchodu jsem se rozhodla, že musím tyto bolesti řešit. Po návštěvě lékařky a vyšetření na ortopedii mi bylo sděleno, že mám v koleni artrózu 4. stupně a byla by vhodná operace s výměnou kolenního kloubu. Reagovala jsem tak, jak asi reaguje většina pacientů: počkám, nechám si takový zákrok projít hlavou. Snažila jsem se o shromáždění informací, jak situaci řešit. Naskytla se mi možnost setkání s panem Petrem Koláčkem, který se mi věnoval a poskytl mi cenné informace o možnosti operace kolenního kloubu způsobem tzv. kolene na míru. Podrobně mi vysvětlil, proč je tento způsob šetrnější než běžně prováděné operace. Okamžitě jsem věděla, že je rozhodnuto. Krátce nato jsem absolvovala ortopedické vyšetření v Surgalu u p. primáře MUDr. Novotného. Po vyšetření mne objednal k operaci. Následovalo vyšetření MR kolene a ostatní vyšetření, která jsou k operaci nutná. Na operačním sále má člověk pocity smíšené, samozřejmě i strach. Ale vlídnost personálu a jejich empatie mne uklidnily a už jsem to chtěla mít za sebou. Po operaci se o mne vzorně staraly sestry na JIP. Po příchodu na pokoj se mne ujala rhb pracovnice, se kterou jsem začínala první nutná cvičení. Po týdnu pobytu v Surgalu jsem byla převezena do rehabilitačního zařízení Čeladná, kde probíhala intenzivní práce s kolenem. Pokroky v rehabilitaci a chůzi mi dodávaly pocit radosti a utvrdily mne v tom, že jsem se rozhodla nejlépe, jak bylo možné. Všechny další kontroly dopadly dobře a mně se změnil život k lepšímu. Protože mám hodně známých mého věku, kde podobné problémy nastupují, ráda jsem se podělila o svou zkušenost. Mám radost, že dvě moje spolužačky se na základě mé zkušenosti rozhodly pro totéž, objednaly se k vyšetření do Surgalu k témuž typu operace a dnes jsou šťastné, že to udělaly. A já si bez problémů chodím už pátý rok s novým kolenem. Tento způsob operace přeji všem, kteří to potřebují.

Dana Novotná